Program nauczania

Kierunek: Filologia polska

Specjalność: edytorstwo komputerowe i redakcja wydawnictw

Typ studiów: pierwszego stopnia; studia stacjonarne

Przedmioty specjalnościowe
Edytorstwo naukowe i tekstologia 60 godz.
Edytorstwo współczesne (komputerowe) 120 godz.
Warsztat redaktora 60 godz.
Redakcja i korekta wydania 75 godz.
Wybrane zagadnienia wydawnicze 45 godz.

Łącznie: 360 godz.

Charakterystyka dla studiów I stopnia


1.Nabyta wiedza w ramach przedmiotów
Student poza nabyciem ogólnej, ale bardzo zróżnicowanej wiedzy filologicznej (zarówno tej o charakterze literackim, jak i językowym), zapozna się z wiedzą na temat współczesnego edytorstwa (rozumianego przede wszystkim jako edytorstwo komputerowe, choć nie tylko). Głównym elementem takiego edytorstwa jest skład komputerowy tekstu i wszelkie prace związane z przygotowaniem tekstu do druku czy prezentacji. W związku z tym student pozna także zasady rządzące pracą i warsztatem redaktora wydawniczego, a więc przyswoi podstawową wiedzę z zakresu redakcji tekstu, jego korekty czy adiustacji.

2. Wykształcone umiejętności
Ogólne kompetencje polonistyczne (zdolność wielorakiego czytania i rozumienia tekstu, a z drugiej strony – umiejętność oceniania go od strony formalnej i jednoczesnego „poprawiania”) student wykorzysta w pracach redaktorskich (przy czynnościach korektorskich czy stricte redakcyjnych), a następnie w pracach tzw. „operatora fotoskładu” (przy komputerowym składzie tekstu). Mówimy więc o łączeniu kompetencji stricte polonistycznych z umiejętnościami „składacza komputerowego” i zarazem czynnościami redaktora wydawniczego.

3. Potencjalne miejsca pracy
- Wydawnictwa (naukowe, popularne), redakcje czasopism, agencje reklamowe, firmy poligraficzne, biura pism, studia DTP itp.
- Charakter wykonywanej pracy: redaktor wydawniczy, korektor, adiustator, specjalista DTP („składacz komputerowy”).

Komputerowa redakcja tekstów


(laboratorium)
Celem nauczania w ramach tego przedmiotu jest znajomość:
 • podstawowych i zaawansowanych zagadnień DTP
 • błędów typograficznych i zasad dobrego składu
 • zasad harmonijnego kształtowania kolumny tekstu
Oczekiwane umiejętności obejmują:
 • posługiwania się programem do składu i łamania tekstu,
 • zaprojektowania i złożenia publikacji typu naukowego
 • przeprowadzenia adjustacji i korekty tekstu
 • przygotowania maszynopisu autorskiego do składu i łamania
 • nadzorowania kolejnych etapów powstawania publikacji, nawiązania efektywnej współpracy z autorem i z redaktorem technicznym oraz z drukarnią
 • przygotowanie publikacji do druku, wiedza o elementach makro i mikrotypografii wpływających na estetykę i funkcjonalność książki
Studenci rozpoczną praktyczną naukę składu komputerowego poprzez tworzenie wizytówek, broszur, papieru firmowego, zaproszeń, menu, kalendarzy, kartek pocztowych i innych publikacji na bazie programów Microsoft Word i Microsoft Publisher.

Program nauczania w swojej zaawansowanej części składu komputerowego publikacji tradycyjnych oraz elektronicznych obejmuje:

1) podstawy przygotowania publikacji oraz zapoznanie z narzędziami wspomagającymi DTP:
 • formaty plików
 • programy do obróbki fontów,
 • oprogramowanie OCR,
 • nośniki danych,
 • narzędzia peryferyjne
 • (skaner, aparat cyfrowy itp.), edytory tekstu (MsWord, Writer);

2) obsługę programu DTP Adobe In Design lub Scribus ,
 • tworzenie i wykorzystywanie szablonów,
 • opracowanie makiety wydawniczej z wkomponowaniem elementów graficznych;

3) przygotowanie do druku
 • Post Script,
 • drukowanie w "lustrze",
 • drukowanie publikacji wielobarwnych;

4) wprowadzenie do publikowania w internecie
 • programy Adobe Acrobat
 • format pliku PDF
 • "e-book"