dr hab. Mariusz Zawodniak , prof. nadzw.

mariusz.zet9295     e-mail:mariusz.zet@gazeta.pl
********************************************************************************************
z uczelnią związany od ponad 25 lat.

w 1984 – rozpoczął studia polonistyczne w ówczesnej WSP;
w latach 1988/89 – staż asystencki i magisterium;

W 1996 – uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie;
W 2008 – stopień doktora habilitowanego na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu;

Kierownik Zakładu Literatury Dawnej i Edytorstwa;
Opiekun specjalności: edytorstwo komputerowe i redakcja wydawnictw;
Opiekun Studenckiego Koła Innowacji Edukacyjnych.
Informacja o dorobku naukowym
i działalności organizacyjnej

Działalność organizacyjna ... czytaj...
Udział w badaniach i pracach zespołowych ... czytaj...
Udział w konferencjach. Organizacja konferencji ... czytaj...
Publikacje ... czytaj...
Artykuły i recenzje ( w wydawnictwach recenzowanych) ... czytaj...
Dodatkowe doświadczenia ... czytaj...